باسکول اندرز 1تن پاترولی(مکانیکی)

اندرز 1تن پاترولی(مکانیکی)