نیکو2.5 تن کفی چهارلودسل

باسكول نیکو ٢٥٠٠ كيلويي 4 لودسل